Ölçme Değerlendirme
Okulumuzda yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının genel amacı, ölçme alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı analizler yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimizin akademik bilgi düzeyini ölçen, bu durumu akademik kadro ile paylaşan ve çözüm yolları üreten çalışmalardır.

Eğitim öğretim dönemi başında öğrencilerin derse hazır bulunuşluk düzeyleri ölçülür ve raporlanır. Sınav takvimlerini hazırlanır, sınavları organize edilir, sınav sonuçlarını analiz edilir, öğrenme eksiklikleri ve bunlara yol açan olası nedenleri belirlenir, çözüm önerileri sunulur.

Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, bu süreçte kullanılan yöntemlerden hangilerinin işe yaradığı ya da yaramadığını düşündürmek ve fark ettirmek amacını taşıyan süreç değerlendirme yöntemi ile diğer ölçme değerlendirme etkinlikleri hakkında mümkün olan en kısa sürede geri bildirimde bulunulur. Süreç değerlendirmede kullanılan anekdotlar, tartışma, sergi, görüşme, gözlemler, sunum, kendini değerlendirme, ürün dosyası, performans ödevleri, proje, grup ve/veya akran değerlendirmesi gibi yöntemlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenlere rehberlik edilir. Öğretmenin konu, ünite veya dönem sonunda öğrencinin hangi basan düzeyine ulaştığını gösteren sonuç değerlendirmede kullanılan kısa yanıtlı, çoktan seçmeli, eşleştirmeli veya uzun yanıtlı sorular, doğru yanlış, tamamlama sorulan, açık uçlu sorular, kavram haritalan, tanımlayıcı ağaç, poster, kelime ilişkilendirme, drama, soru-yanıt yöntemi gibi yöntemlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenlere rehberlik eder.

placeholder